Halloween 2021 at Liem Barber Shop

bởi Nguyễn Lâm lúc 1 November, 2021

Halloween 2021, tại Liem Barber Shop đã một sự thay đổi lớn về nhân sự, khi tất cả các barber đều trở thành… cương thi.

Xem full video tại đây:

0 comments